EKON 2008

 • 1
 
Ekon-2008-na-youtube

.

1. Czym jest klaster?

2. Dlaczego klaster?

3. Dlaczego przemysły kultury i czasu wolnego?

4. Jakie są cele Klastra INRET?

5. Jak korzyści uzyskują Partnerzy Klastra INRET?

6. Ile wynosi roczna składka partnerska?

7. Jakie usługi przysługują Partnerom w ramach składki?Czym jest klaster?

Klaster jest:

 • przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności,
 • konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach,
 • powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
 • skupiającą podmioty z sektora biznesu, organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego.


 

Dlaczego klaster?

Klastry stanowią jedną z najskuteczniejszych form branżowej współpracy. Formuła ta jest szeroko wykorzystywana na całym świecie, zapewniając swoim uczestnikom rozwój, a wspierającym je regionom - wzrost gospodarczy.

Wśród klastrów działających w przemysłach kreatywnych i przemysłach czasu wolnego wymienić można:

 • Culture Northeast (Newcastle, Wielka Brytania)
 • Media Tree (Maidstone, Wielka Brytania)
 • Creative Clusters (Sevilla, Hiszpania)
 • ARENA Creative Industries (Lillehammer, Norwegia)
 • South Transdanubian Cultural Industry Cluster (Pécs, Węgry)
 • Musicon Valley Denmark (Dania)
 • Danish Fashion Insitute (Dania)
 • Consorzio della moda di Verona (Wenecja, Włochy)
 • Metadistretto del design (Mediolan, Włochy)
 • ADA Association for Design and Advertising (Goteborg, Szwecja)
 • Network Design & Media (Linz, Austria)
 • Creativ Wirtschaft Austria (Wiedeń, Austria)
 • Hollywood (Kalifornia, USA)
 • Media Park (Hilversum, Holandia)
 • Klaster Filmowy (Babelsberg, Niemcy)
 • Multimedialna Dolina (Flandria, Belgia)
 • Klaster Medialny (Kolonia, Niemcy)
 • Klaster Gier i Multimediów (Lyon, Francja)
 • Tourism and Experience Management Competence Cluster (Helsinki, Finlandia)
 • Łódzki Klaster Medialny Media Klaster (Łódź)
 • Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych MultiKlaster (Nowy Sącz)
 • Klaster Europejskie Centrum Gier (Kraków)
 • Klaster Krakowska Strefa Dizajnu (Kraków)
 • Warszawski Klaster Przemysłów Kultury i Sektora Kreatywnego Artklaster (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny (Katowice)

 

Dlaczego przemysły kultury i czasu wolnego?

Według Banku Światowego aż 50% wydatków ponoszonych przez konsumentów przeznaczanych jest na produkty i usługi kreatywne, a przemysły kreatywne stanowią 7% PGB (Produktu Globalnego Brutto).

Przemysły Kultury na świecie i w Europie definiowane są odmiennie, ze względu na zakres sfery jaką obejmują.

W Stanach Zjednoczonych nazywa się je przemysłami informacyjnymi, w Niemczech mówi się o gospodarce kultury (Kulturwirtschaft), w Holandii noszą nazwę przemysłów praw autorskich (copyright industries), w Polsce to przemysły kultury, natomiast w Wielkiej Brytanii definicja ta jest rozszerzona do pojęcia przemysłów kreatywnych (creative industries).

Wypracowana w 1982 roku na konferencji UNESCO w Montrealu definicja mówi, iż jest to ”działalność w zakresie produkcji, reprodukcji, magazynowania i dystrybucji na duża skalę dóbr i usług kultury”.

Dziś stosuje się nową, szerszą definicję mówiącą, iż jest to ”zorientowana rynkowo działalność tych instytucji, które zajmują się produkcją oraz dystrybucją dóbr i usług kultury, czyli takich, których wartość płynie z ich funkcji jako nośników znaczeń przez obrazy, symbole, znaki i dźwięki” .

Definicja przemysłów kreatywnych zaproponowana przez Departament Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii brzmi: „te aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy, poprzez produkcję i eksploatację własności intelektualnej”. Dzięki temu ujęciu możemy wyróżnić:

 • przemysł filmowy, video i produkcji audiowizualnej
 • przemysł muzyczny
 • przemysł wydawniczy
 • przemysł medialny (telewizja, radio, prasa, Internet)
 • przemysł reklamowy
 • projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design),
 • projektowanie ubioru (fashion design),
 • sztuki sceniczne (performatywne) – teatr, taniec
 • działalność artystów i rzemiosło artystyczne
 • galerie i handel sztuką
 • konserwacja zabytków i dzieł sztuki
 • architektura
 • gry komputerowe i oprogramowanie

Przemysły czasu wolnego:

 • turystyka
 • rekreacja
 • gastronomia

 

Należy zaznaczyć, że termin „przemysły kultury” nie odnosi się do wartości kultury i sztuki, lecz dotyczy sposobu organizacji, zarządzania, multiplikacji i dystrybucji jej produktów i usług.

____________________________________________________________________________________________________________________.

 O Klastrze INRET

.

Jakie są cele Klastra INRET?

Klaster jako platforma współpracy między firmami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, organami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi najpełniej wykorzystuje zgromadzony w nich potencjał do realizacji wspólnych celów. Podmioty działające w ramach klastra konkurują ze sobą, wchodzą w interakcje (formalne i nieformalne), ale przede wszystkim znajdują obszary do współpracy.

Klaster w swoim założeniu tworzy platformę współpracy i rozwoju oraz łączy zgromadzone w nim podmioty i społeczności w jednym systemie innowacji. Umożliwia przy tym przeprowadzenie pełnego cyklu innowacji, tj. od wygenerowania pomysłu, poprzez jego doskonalenie, aż do komercjalizacji. Klaster to także doskonała forma promocji dla podmiotów w nim zrzeszonych. Zapewnia on nawiązanie kontaktów oraz szerokie upowszechnianie rezultatów działalności jego Partnerów nie tylko w kraju, ale też zagranicą.

Klaster w żaden sposób nie ingeruje w formę i zakres działalności swoich Partnerów. Fundacja, jako podmiot zarządzający klastrem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Partnerów. Jego głównym zadaniem jest koordynacja i dostarczanie narzędzi ułatwiających efektywne łączenie zasobów z potrzebami oraz uzyskiwanie wymiernych korzyści dla Partnerów wynikających z efektu skali.

 

Jak korzyści uzyskują Partnerzy Klastra INRET?

Dzięki trzem narzędziom Klastra - szkoleniom i konferencjom EKON, platformie internetowej BiZEE oraz inkubatorowi przedsiębiorczości HUBEE - Partnerzy uzyskują następujące korzyści:


Ułatwienie współpracy
– każdy podmiot w Klastrze ma możliwość łatwego nawiązania trwałego lub tworzonego dla potrzeb realizacji projektów partnerstwa z innymi podmiotami tworzącymi strukturę Klastra.

Organizacja Klastra nie tylko umożliwia, ale też zachęca do szeroko rozumianego networkingu.

Taka działalność, jak pokazują doświadczenia krajów Zachodniej Europy i USA, owocuje między innymi:

 • oszczędnością czasu,
 • obniżaniem kosztów,
 • podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności,
 • szybkim dostępem do informacji.

 

Interdyscyplinarne projekty - najbardziej praktyczny przykład współpracy. Przedsiębiorcy realizują wspólne przedsięwzięcia, również z wykorzystaniem jednostek naukowych, które mają szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (przede wszystkim funduszy europejskich). Należy przy tym dodać, że konsorcja projektowe mają dużo wyższe szanse na pozyskanie dotacji.


Dofinansowanie działalności Partnerów Klastra
– Klaster jako grupa powiązań różnych podmiotów może liczyć na finansowanie swoich działań ze środków europejskich i krajowych. Przykładem mogą być Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Pozwalają one na dofinansowanie inwestycji, których celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Partnerów Klastra. Kapitał pozyskuje Klaster, ale ostatecznym odbiorcą pomocy są wszyscy jego Partnerzy.


Pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
– konsultanci Klastra służą pomocą w przedmiocie środków unijnych (możliwość sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia, wymagania formalne i merytoryczne, poszukiwanie partnerów do projektu etc.) Partnerzy Klastra będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków współpracy z doradcami, którzy przygotują wniosek projektowy oraz będą dbać o jego prawidłową realizację.


Wsparcie doradcze w zakresie prawa, marketingu, logistyki, nowych technologii oraz innych dziedzin
– każdy Partner ma możliwość skorzystania z usług ekspertów współpracujących z Klastrem, pochodzących m.in. ze środowisk biznesowych i akademickich.


Promocja przedsiębiorców w ramach Klastra
– Klaster daje swoim Partnerom okazję do promocji ich działalności nie tylko na Forum Klastra, ale także na rynku. Ponadto Klaster umożliwi prowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz jego Partnerów, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość wspólnego występowania o swoje interesy pod jego egidą.


Tworzenie aliansów strategicznych, grup projektowych oraz lobbingowych
– kooperacja różnych partnerów w ramach Klastra umożliwi realizację przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe bez utworzenia sformalizowanej grupy współpracy. Identyfikacja wspólnego interesu i utworzenie przez Partnerów grupy nacisku znacząco zwiększa w stosunku do działań indywidualnych szanse na uzyskanie oczekiwanej zmiany.


Pomoc w rozwijaniu działalności gospodarczej
– twórcy i artyści rozpoczynający działalność mogą uzyskać kompleksową pomoc w otworzeniu własnej działalności gospodarczej oraz wprowadzaniu swoich produktów i usług do obrotu gospodarczego.


Nawiązanie kontaktów zagranicznych
– Klaster, dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej, ma możliwość wspierania w znalezieniu właściwych partnerów zagranicznych.

.

Ile wynosi roczna składka partnerska?

Dla Partnerów przystępujących do Klastra w 2012 r. składka wynosi 1.000 zł + VAT.


 

Jakie usługi przysługują Partnerom w ramach składki?

W ramach rocznej składki Partnerzy mają prawo do:

 • udziału w konferencjach, szkoleniach i warsztatach EKON
 • korzystania i zarządzania projektami na Platformie Internetowej BiZEE
 • konsultacji w ramach Centrum Oceny i Rozwoju ADCIN
 • doradztwa w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości HUBEE
 • konsultacji finansowo-budżetowej projektów przez Fundusz Inwestycyjny MANEE
 • udziału w eksperckich / branżowych grupach roboczych (think-tanks)
 • udziału w projektowych grupach tematycznych
 • wsparcia w tworzeniu konsorcjów projektowych
 • promocji produktów i usług Partnera w ramach działalności Klastra
 • posługiwania się tytułem Partnera Klastra INRET
 • wsparcia lobbingowego dla problemów zgłaszanych przez Partnerów.